• ul. Tysiąclecia 98 86-302 Grudziądz
 • PN-PT 9.00 – 19.00

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Broniecki Dental Clinic w Grudziądzu ul. Tysiąclecia 98, tel.: 500 103 700, adres e-mail: rejestracja@broniecki.eu;
 2. Broniecki Dental Clinic w Grudziądzu wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail – inspektorod.zs@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą- art. 6 ust. 1 lit. RODO;
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. RODO;
  3. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Broniecki Dental Clinic w Grudziądzu (w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, udzielanie rękojmi i gwarancji, udział w sporach sądowych itp. – art. 6 ust. 1 lit. RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (zdrowotne, informatyczne, prawne, pocztowe, ubezpieczeniowe, usługowe);
 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy/realizacji usługi;
 6. Posiada Pan/Pani prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane oraz przez okres rozliczeniowo-roszczeniowy;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania, nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Monitoring wizyjny

Broniecki Dental Clinic w Grudziądzu, z siedzibą przy ulicy Tysiąclecia 98 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, Broniecki Dental Clinic w Grudziądzu informuje osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz pracowników, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Broniecki Dental Clinic w Grudziądzu ul. Tysiąclecia 98, tel.: 500 103 700, adres e-mail: rejestracja@broniecki.eu;
 2. Broniecki Dental Clinic w Grudziądzu wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail – inspektorod.zs@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom w obszarze objętym monitoringiem (ciągi komunikacyjne – obiektu, wejście do budynku) oraz zachowania tajemnicy informacji;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie dotyczącym funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917);
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 6. Zarejestrowane zapisy monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania w pamięci masowej rejestratorów, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może taki dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego w okresie, w którym nagranie nie zostało jeszcze nadpisane (tzn. zastąpione innym nagraniem, w max. okresie do 7 dni od chwili zarejestrowania/nagrania);
 8. Jeśli Pani/Pan uzna, że zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego dane przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
x

Umów wizytę

Wyrażam zgode na przetwarzanie danych i akceptuje regulamin.
Umów wizytę